Make your own free website on Tripod.com

 

                                  หน้าหลัก              ที่มาและความสำคัญ            บุคลากร            ปฏิทินนิเทศ

 

 

ครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หน่วยกิต

               -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   6 หน่วยกิต

               -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  6 หน่วยกิต

               -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             9 หน่วยกิต

               -กลุ่มวิชาภาษา                                           18 หน่วยกิต

               -กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                  2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

              -กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                          42 หน่วยกิต

              -กลุ่มวิชาชีพ                                                             42 หน่วยกิต

             -กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                      15 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                    6 หน่วยกิต

 

               แนวทางประกอบอาชีพ

                    เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ช่างภาพ                 ผู้อำนวยการสร้าง

               หรือ ผู้กำกับภาพยนตร์ รวมทั้งเป็นบุคลากรในสายงานอื่นๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา