Make your own free website on Tripod.com

             Ë¹éÒËÅÑ¡      â¤Ã§ÊÃéÒËÅÑ¡Êٵà     ºØ¤Åҡà     »¯Ô·Ô¹¹Ôà·È

           ª×èÍ»ÃÔ­­Ò

               ¹Ôà·ÈÈÒʵÃìÁËҺѳ±Ôµ  Bachelor of Arts<Communication Arts>

                                      ¹È.º. B.A.<Communication Arts>

       ¨Ø´ÁاËÁÒÂËÅÑ¡ÊÙµÃ

          ÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·Ñȹì¹Í¡¨Ò¡¨ÐÁÕº·ºÒ·µèÍ¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅСÃШÒÂÃÒÂä´é¢Í§»ÃÐà·ÈáÅéÇ           ÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·ÑȹìÂѧÁÕº·ºÒ·ã¹°Ò¹ÐÊ×èÍÁÇŪ¹·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ¡ÒþѲ¹ÒÊѧ¤ÁÊè§àÊÃÔÁ           ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒµÔ áÅиÓçÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

           ´éǵÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁÊӤѭ´Ñ§¡ÅèÒÇ  ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·Ñȹ줳йÔà·ÈÈÒʵÃì           ¨Ö§¶×Í¡Óà¹Ô´¢Öé¹àÁ×è;.È.2535            à¾×èͼÅÔµºÑ³±Ôµ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹧ҹ´éÒ¹ÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·Ñȹì ÊÒÁÒö¹Óä»»ÃСͺ

          ÍÒªÕ¾ä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐà»ÕèÂÁä»´éǤÇÒÁÊÓ¹Ö¡·Ò§Êѧ¤Á

              Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì

       1. à¾×èͼÅÔµºÑ³±Ôµ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§âÅ¡ÇÔªÒªÕ¾ áÅÐàʹͤÇÒÁ

         µéͧ¡ÒâͧʶҺѹáÅÐͧ¤ì¡ÒõèÒ§æ

       2. à»Ô´âÍ¡ÒÊãËé¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤é¹ËÒ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´¢Í§µ¹àͧä´éàµçÁµÒÁÈÑ¡ÂÀҾ㹴éÒ¹ÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·Ñȹì

       3. »ÅÙ¡½Ñ§¤Ø³¸ÃÃÁáÅФÇÒÁÊÓ¹Ö¡·Ò§Êѧ¤Á㹡ÒÃãªéÀҾ¹µÃìà¾×è;Ѳ¹ÒÊѧ¤Á ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐ

         áÇ´ÅéÍÁ

       4. à¾×èÍáÊǧËÒ¤ÇÒÁÃÙéã¹ÇÔ·ÂÒ¡Ò÷ҧ¡éÒ¹¡ÒÃÀҾ¹µÃìáÅÐÇÔ´Ô·Ñȹì à¾×èÍà»ç¹·ÕèÂÍÁÃѺ㹻ÃЪҤÁ

                                   ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ